Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IMBOORLING

 1. Algemene info
  1. Deze voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen Imboorling BV(BA)| Regenboog 5, 9090 Melle| BTW BE0465.804.391| info@imboorling.be (hierna: Imboorling) en de klant, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen, daarbij inbegrepen: het ondersteunen van communicatievaardigheden van (de medewerkers) van de klant en dit aan de hand van inspiratiesessies, workshops, training en coaching, het verstrekken van adviezen, het verrichten meerwerken, het inschakelen van derden, ….
 2. Toepasselijkheid, aanvaarding en kennisname
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Imboorling.
  2. De klant heeft deze voorwaarden bij de aanvang van de diensten ontvangen, minstens hier op digitale wijze kennis van kunnen nemen via de website www.Imboorling.be en erkent hierdoor kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden uiterlijk bij de aanvang van de overeenkomst tussen partijen, de mogelijkheid te hebben gekregen hierover vragen te stellen, aldus ze begrepen te hebben én te aanvaarden.
  3. Door het enkele feit van het aanvaarden van een offerte, aanvaardt de klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden. De uitvoering van de overeenkomst bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud.
  4. Partijen erkennen en aanvaarden de kennisgeving per e-mail als rechtsgeldig en gebruikelijk tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Snelheid van communicatie en kennisgeving wordt immers in het belang geacht van beide partijen voor de best mogelijke totstandkoming uitvoering van de overeenkomst. Partijen verbinden zich ertoe om elke wijziging in deze gegevens spontaan en onmiddellijk te melden.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Het ter beschikking stellen van prijsindicaties gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van Imboorling.
  2. De klant draagt de eindverantwoordelijkheid omtrent de juistheid van de gegevens die hij/zij aanlevert en dient deze na te kijken alvorens de offerte goed te keuren.
  3. Indien de klant een bestelling plaatst voor specifieke doeleinden of met een specifieke verwachting die voor hem/haar essentieel is, dient dit bij het opvragen van een offerte duidelijk te worden vermeld en te worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Indien op de offerte en/ of de samenwerkingsovereenkomst niet uitdrukkelijk werd opgenomen dat er specifieke vereisten of doeleinden zijn, mag Imboorling er van uit gaan dat dit niet van doorslaggevend belang is voor de klant.
  4. De offertes van Imboorling zijn geldig gedurende een periode van 21 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door Imboorling schriftelijk zijn aanvaard. De offertes zijn één en ondeelbaar, uniek en persoonlijk.
  5. De offertes zijn steeds volledig vrijblijvend voor beide partijen.
  6. Een overeenkomst wordt pas geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de klant de offerte vanwege aanvaard en hieromtrent door partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Pas van zodra de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door beide partijen dat er sprake is van een geldige overeenkomst. Of partijen al dan niet tot een samenwerkingsovereenkomst komen, kan door elk der partijen vrij worden gekozen. Imboorling is nooit gehouden om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan nadat er een offerte werd opgesteld indien Imboorling zich niet kan vinden in de visie en handelswijze van een bepaalde partij voor wie een offerte werd opgesteld.
  7. Aan kennelijke verschrijvingen/schrijffouten in de offerte, dan wel in de samenwerkingsovereenkomst, kan Imboorling niet gehouden worden. De op de offerte en/of samenwerkingsovereenkomst vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.
 4. Uitvoeringstermijn
  1. Indien uitvoeringstermijnen zijn aangegeven is dit louter bij wijze van inlichting en is dit niet bindend voor Imboorling tenzij andersluidend, uitdrukkelijk én schriftelijk overeengekomen.
  2. Imboorling is in ieder geval niet meer aan afgesproken termijnen gebonden:
 • bij elke tekortkoming van welke aard ook vanwege de klant, waaronder doch niet beperkend; het niet respecteren van de technische randvoorwaarden, het maken van opnames tijdens sessies,…
 • ingeval van overmacht of vreemde oorzaak bij Imboorling
 • wijzigingen, aanpassingen, … aan de samenwerkingsoverkomst
  1. De opgegeven uitvoeringstermijn neemt een aanvang na ontvangst door Imboorling van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht én na betaling van het voorschot zoals bepaald in artikel 5.
  2. Een vertraging in de beoogde uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst lastens Imboorling of vernietiging van de overeenkomst.
  3. De klant wordt op voorhand verwittigd over de geplande data. Wanneer een ingeplande datum voor één der partijen plots omwille van een onvoorziene omstandigheid onmogelijk is geworden dient dit onmiddellijk te worden gemeld aan de wederpartij. Partijen zullen in dat geval samen een nieuwe datum zoeken. Bij herhaaldelijke afmeldingen (meer dan één) kan dit worden aangerekend aan de klant door Imboorling.
  4. De data worden ingepland volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding van Imboorling en deze van partijen waarop Imboorling voor de uitvoering van de overeenkomst beroep zou doen.
 1. Prijs en betalingen
  1. De door Imboorling vermelde prijzen zijn exclusief btw en exclusief reis- of verblijfkosten, tenzij door Imboorling uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Er zal een voorschot worden aangerekend aan de klant na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst en het saldo wordt aangerekend na beëindiging van de opdracht waarvoor de samenwerkingsovereenkomst werd aangegaan.
  3. Facturen dienen te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.
  4. Het is de klant niet toegestaan een aan Imboorling verschuldigd bedrag te verrekenen met een eventuele vordering van de klant op Imboorling.
  5. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten aan een conventionele intrestvoet van 10% op jaarbasis en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €250,00.
  6. Deze forfaitaire schadevergoeding en de geëiste intresten dekken in geen geval de kosten voor juridisch en technisch advies om de door de klant verschuldigde bedragen te innen, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van 6 WBBH.
  7. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur dan wel de niet-nakoming door de klant van haar essentiële verplichtingen vervat in deze overeenkomst, maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
  8. Bij een laattijdige betaling zal Imboorling onder geen beding nog bijkomende prestaties leveren totdat het volledige openstaand saldo werd betaald.
  9. Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.
 2. Rechten en plichten van de partijen
  1. De klant erkent dat de door Imboorling in deze overeenkomst opgenomen verbintenissen louter inspanningsverbintenissen zijn.
  2. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de klant het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag te schorsen of uit te stellen.
  3. Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan personeel, eigendommen of materialen van de wederpartij. Imboorling voorziet steeds zeer hoogwaardig technisch materiaal. Eventuele schade aan deze materialen door toedoen van de klant en/of zijn personeelsleden of aangestelden dienen onmiddellijk en op eerste verzoek te worden vergoed door de klant.
  4. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van Imboorling blijft de vergoedbare schade beperkt tot het bedrag waarvoor de door Imboorling afgesloten verzekeringen tussenkomst verlenen.
  5. Voor Imboorling is verbinding essentieel. Imboorling wenst steeds kwalitatief inhoudelijk werk op te leveren waarbij de kernboodschap centraal dient te staan. Imboorling beschikt hierbij over de volledige creatieve vrijheid teneinde invulling te geven aan het op te leveren werk waarin nooit bewust kwetsende of viserende elementen zullen worden opgenomen. Indien bepaalde individuen alsnog menen dat bepaalde elementen uit het werk van Imboorling kwetsend of ongepast zijn overgekomen, staat Imboorling hiervoor steeds open voor dialoog. Imboorling kan echter nooit aansprakelijk worden gesteld voor uitlatingen die tot haar creatieve vrijheid behoren zolang deze uitlatingen steeds te goeder trouw en zonder negatieve bedoelingen werden gebracht.
  6. Het werk van Imboorling kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar sites of informatiebronnen die beheerd worden door derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie van de klant gebracht. Imboorling heeft geen controle over websites van derden en is bijgevolg ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze derden websites waarnaar wordt verwezen.
  7. Het is de klant verboden om rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen op een derde, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Imboorling.
 3. Klachten
  1. De klant inspecteert de geleverde prestaties direct bij de levering/uitvoering ervan en wordt geacht deze onmiddellijk grondig te hebben nagekeken. Opmerkingen of gebreken dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het leveren van de prestaties, gedetailleerd en per aangetekend schrijven vergezeld van voldoende bewijsstukken ter staving aan Imboorling te worden gemeld. Bij gebreke hieraan vervalt ieder recht van de klant op beroep op non-conformiteit van het geleverde.
  2. De betaling, zelfs gedeeltelijk van de (eind)factuur geldt als vermoeden dat de klant de prestaties stilzwijgend aanvaardt, behoudens tegenbewijs.
  3. Wanneer het geleverde in gebruik wordt genomen door de klant – in de ruimste zin van het woord – wordt het geacht te zijn geaccepteerd hetgeen geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de klant, in zijn totaliteit.
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Imboorling behoudt de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Imboorling gepubliceerde afbeeldingen, voorstellingen, presentaties, workshops, documenten en eventuele andere beschermde werken. Het is de klant en alle aangestelden en/of personeelsleden van de klant ten stelligste verboden om opnames te maken van sessies/lezingen/presentaties,…
  2. Het is de klant ten strengste verboden om de afbeeldingen, processen of (delen van) presentaties die door Imboorling worden geproduceerd en beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten na te maken.
  3. Indien de klant een inbreuk pleegt op bovenstaande clausules aangaande de intellectuele eigendomsrechten, is Imboorling gerechtigd op een schadevergoeding van 50.000,00 EUR, dewelke vermeerderd dient te worden met 2.500,00 EUR per dag zolang de inbreuk duurt, behoudens indien Imboorling kan aantonen dat de werkelijk geleden schade groter is.
 5. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
  1. Beëindiging door een der partijen
   1. Voor coaching: De klant kan een overeengekomen coaching opzeggen mits het respecteren van de volgende opzegvergoedingen:
    1. Opzeg meer dan 1 (één) week voor aanvang van de training: 50% van de totale kost van de training is door de klant aan Imboorling verschuldigd als opzegvergoeding.
    2. Minder dan 1 (één) week voor aanvang van de coaching kan de overeenkomst niet meer worden opgezegd door de klant. De klant zal in elk geval het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd zijn aan Imboorling.
   2. Voor training: De klant kan een overeengekomen training opzeggen mits het respecteren van de volgende opzegvergoedingen:
    1. Opzeg meer dan 30 (dertig) dagen voor aanvang van de training: 0 EUR verschuldigd.
    2. Opzeg tussen de 30 (dertig) dagen en 2 (twee) weken voor aanvang van de training: 25% van de totale kost van de training is door de klant aan Imboorling verschuldigd als opzegvergoeding.
    3. Opzeg tussen de 2 (twee) weken en 1 (één) week voor aanvang van de training: 50% van de totale kost van de training is door de klant aan Imboorling verschuldigd als opzegvergoeding
    4. Minder dan 1 (één) week voor aanvang van de training kan de overeenkomst niet meer worden opgezegd door de klant. De klant zal in elk geval het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd zijn aan Imboorling.
   3. In het geval Imboorling de overeenkomst zou opzeggen zal Imboorling de klant eveneens vergoeden voor alle effectief geleden schade.
   4. Wanneer een der partijen de intentie heeft om deze overeenkomst te beëindigen, zal deze de andere partij hiervan per aangetekend schrijven in kennis stellen.
  2. Wijziging in de juridische toestand van de Klant
   1. De overeenkomst kent van rechtswege een einde van zodra er sprake is van een gewijzigde juridische toestand in hoofde van de klant ingevolge van een fusie, splitsing, overdracht of overname, behoudens het geval waarin Imboorling zich op schriftelijke wijze uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de overdracht van de overeenkomst in het kader van de gewijzigde juridische toestand van de klant.
   2. Imboorling behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de klant.
  3. Ontbinding: Zware tekortkoming in hoofde van de klant en faillissement
   1. Indien de klant behoudens overmacht zich schuldig maakt aan een zware tekortkoming, waaronder, doch niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van Imboorling, het niet betalen van de factuur, dan wel het niet naleven van een van de overige verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst, is het Imboorling toegestaan conform artikel 1184 BW, na de in gebreke blijvende partij voorafgaand per aangetekend schrijven te hebben aangemaand om de niet-nagekomen verplichtingen alsnog te vervullen binnen de week (i.e. 7 kalenderdagen), om de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder vereiste tot voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst.
   2. Imboorling behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de klant.
   3. Ingeval van een ernstig vermoeden van insolvabiliteit in hoofde van de klant, waaronder, doch niet beperkt tot faillissement, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie of enig andere onvermogendheid, behoudt Imboorling zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van solvabiliteit.
   4. Bij gebreke hieraan heeft Imboorling het recht de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling of verplichting tot voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de klant.
 6. Overmacht
  1. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijze (tijdelijk) onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, ongevallen, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, uitval van systemen, ziekte onder personeel of medewerkers of werknemersschaarste in het algemeen, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemieën, pandemieën enz.
   1. Partijen worden vrijgesteld van al hun verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht voor zolang deze overmachtssituatie duurt.
 7. Wijzigingen
  1. Wijzigingen aan eender welke bepaling van deze overeenkomst dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaand schriftelijk akkoord ondertekend door beide partijen.
  2. Een eventuele en evidente materiële vergissing of rekenfout (waarvan ook duidelijk is hoe de prijs wordt gevormd en tot stand komt ) ongeacht in het voor- of nadeel van betrokken partijen, kan rechtgezet worden zonder dat de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt.
 8. Nietigheid van clausules en afstand van recht
  1. Indien krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde of dwingend recht één van de bepalingen uit de overeenkomst of gedeelten hiervan nietig en niet-tegenstelbaar worden verklaard, heeft dit enkel een partiële nietigheid tot gevolg beperkt tot de desbetreffende bepaling, dewelke geen invloed heeft op de geldigheid van het overige zoals bepaald in de overeenkomst.
  2. Voor de nietige of ongeldige bepalingen zullen partijen op schriftelijke wijze een nieuwe bepaling inlassen dewelke zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.
  3. Het feit dat Imboorling één of meer rechten uit deze overeenkomst niet uitoefent, niet laat gelden of met vertraging uitoefent of laat gelden, zal nooit kunnen beschouwd worden als een afzien van één of meer of alle van die rechten, tenzij anders geformuleerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Imboorling.
  4. Indien Imboorling bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken onder de overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van Imboorling, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere prestatie van de Klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.
  5. Enige afstand dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden en heeft slechts betrekking op de rechten en omstandigheden zoals omschreven in de schriftelijke verklaring.
 9. Privacy en gegevensbescherming
  1. Imboorling verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van overeenkomst met de klant en dit zowel voor informatieverstrekking en/of de uitvoering van de overeenkomst op basis van de ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.
  2. Imboorling is verwerkingsverantwoordelijke in zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt voor eigen doeleinden en Imboorling hiervoor zelf de middelen bepaalt. In zoverre er persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt worden in opdracht van de klant treedt Imboorling op als verwerker.
  3. Voor de persoonsgegevens die Imboorling als verwerkingsverantwoordelijke ontvangt vanwege de klant valt Imboorling terug op de situatie waarbij de klant een overeenkomst heeft gesloten met Imboorling en de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  4. Imboorling erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens. In die zin erkennen zowel Imboorling als de klant dat iedere verwerking zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (hierna: AVG) van kracht sedert 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. In geval van inhoudelijke wetswijzigingen verbindt Imboorling zich er toe om het privacybeleid hierop aan te passen.
  5. Imboorling garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. Imboorling ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig.
  6. De persoonsgegevens die voor het uitvoeren van de overeenkomst worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien Imboorling de gegevens voor een langere periode bewaart, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie. Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking worden gesteld van de betrokkene.
  7. Vragen en/of klachten omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens of een beroep op de rechten als betrokkene kunnen gericht worden aan Imboorling en dit via een gemotiveerd schrijven naar info@Imboorling.be of per post naar 9090 Melle, Regenboog 5. Imboorling verwerkt elk verzoek onverwijld en koppelt hier over terug binnen een termijn van 30 dagen. In bepaalde gevallen heeft Imboorling het recht deze termijn te verlengen met twee maanden, in welk geval Imboorling de betrokkene hierover informeert binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 12.3 AVG).
  8. Imboorling neemt de nodige maatregelen teneinde een verlies van data tegen te gaan. Wanneer dergelijk verlies zich evenwel zou voordoen, verbindt Imboorling er zich toe dit in voorkomend geval te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) binnen de wettelijke termijnen. Deze informatieplicht geldt enkel in zoverre het datalek grootschalig blijkt, dan wel een vergaande impact op de beveiliging met zich meebrengt.
  9. Imboorling garandeert de nodige ondersteuning aan betrokkenen om aan diens verplichtingen te voldoen, behoudens in geval van informatie die confidentieel is of omwille van een wettelijke regeling niet mag worden medegedeeld. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens bij Imboorling is mevr. Ann Allard (info@Imboorling.be of 09/278 85 11). Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u daarnaast steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (02/274.48.00) of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 10. Bevoegde rechtsbank en toepasselijk recht
  1. Ingeval van geschillen omtrent deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.
  2. Imboorling behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de klant.
  3. Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.
  4. De in een dergelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal aan de andere partij alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure vergoeden conform de wettelijke bepalingen hieromtrent.